Понеділок, 10 липня 2017 09:28

Фільм для Розенблата

Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації діяльності парламенту визнав достатніми та обгрунтованими подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Борислава Розенблата.

 

Стаття, за якою народного депутата від БПП Борислава Розенблата хочуть притягти до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, як до особи, яка вчинила особливо тяжкий корупційний злочин.

Під час засідання Регламентного комітету Розенблат заперечував вчинення інкримінованих йому злочинів і заявляв, що всі три подання є безглуздими. Крім того, він запевняв присутніх, що не збирається виїжджати з України.

«Нікуди з України не збираюся тікати /…/Тому, будь ласка, арештовуйте, це ваша справа, голосуйте. Своє ім'я я відстою», - сказав Розенблат.

У відповідь керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький попросив депутата здати паспорти.

«Дякую за Ваш жест доброї волі, Ви заявили публічно, що нікуди не тікаєте. Єдине просто прохання - здайте ваші паспорти», - сказав Холодницький.

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат та депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову. Після цього до Генеральної прокуратури було направлено подання про притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності.

Під час засідання комітету Генеральна прокуратура та САП продемонстрували фільм, що повідав про зловживання службовим становищем народним депутатом з фракції БПП Бориславом Розенблатом.

Зокрема зі стрічки зрозуміло, як агент НАБУ "Катерина" декілька разів зустрічалася з депутатом Розенблатом починаючи з грудня 2016 року по червень 2017 року в різних ресторанах Києва. На цих зустрічах депутат розповідав про можливість впливати на рішення Житомирської обласної ради, суди, прокуратуру та посадових осіб в Держгеокадастрі.

На зустрічі 4 квітня 2017 грудня Розенблат зізнається у можливості підкупу судів та прокуратури у Житомирі.

"За допомогою твоїх грошей я вирішу питання з прокуратурою і судом. Сьогодні документи передали в суд. Є звернення громадської організації. Ще 6 грудня Житомирська облрада подасть в суд, ми їх «прижмемо»", - говорить нардеп на відео.

В різні періоди агент передавала йому 6 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. Ці гроші він не брав в руки, натомість просив виходити з його охоронцями, щоб вони перераховували кошти.

"Катя, мені негайно потрібні 30 тисяч доларів", - звертався нардеп до агента "Катерини" 24 квітня, на що вона сказала, що в неї є лише 6 тисяч доларів.

"Як, так мало?", - дивувався Розенблат.

Під час окремих зустрічей народний депутат пропонував агенту НАБУ закуповувати для її фірми нелегальний бурштин під виглядом польського бурштину. Крім того він пропонував їй зареєструвати офшорну фірму в Арабських Еміратах.

"Треба десь 200 тисяч доларів, грубо кажучи 250… Все залежить від того, скільки гектарів ми купимо. 20 тисяч, це облрада, купимо пару голосів. Десь 50 тисяч, це Геокадастр", - говорив Розенблат на зустрічі з агенткою НАБУ 8 червня.

4456 коментарі

 • Коментувати online pharmacies canada П'ятниця, 12 жовтня 2018 18:24 Автор online pharmacies canada

  http://canadianmailorderpharmaciesntx.com/

 • Коментувати rekoloas П'ятниця, 12 жовтня 2018 17:29 Автор rekoloas

  ×åëÿáèíñê
  Ãàâàéñêàÿ ðîçà êóïèòü
  Êóïèòü Êîêàèí Êëèìîâñê
  Çàêëàäêè ãåðîèí â Ñíåæèíñêå
  Купить закладки MDMA в Избербаше
  Êóïèòü Êîêàèí â Íåâèííîìûññê
  Áàäåí-Áàäåí
  Ìîñêâà Èçìàéëîâî Âîñòî÷íîå
  Çàêëàäêè ðîññûïü â Íóðëàòå
  Купить Герик Зеленокумск
  Àìô çàêëàäêè ñïá
  Ìàðèõóàíà ïõóêåò
  Ñàðàãîñà
  Íîâîòðîèöê ìàãàçèí áàððàêóäà
  Ïëàí íàðêîïåäèÿ
  Карма инь янь георгин
  Äæóëüÿíî-èí-Êàìïàíüÿ
  Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Êåð÷è
  Êóïèòü Ìàðêè â Çåëåíîäîëüñê
  Ìîñêâà Áåñêóäíèêîâñêèé
  Êóïèòü Íàðêîòèêè â Àáäóëèíå

 • Коментувати canadian online pharmacy П'ятниця, 12 жовтня 2018 15:35 Автор canadian online pharmacy

  http://canadianpharmaciesgen.com/

 • Коментувати cialis without a doctor 20mg П'ятниця, 12 жовтня 2018 15:24 Автор cialis without a doctor 20mg

  http://cialiswithoutseeingadoctor.com/

 • Коментувати online pharmacies canada П'ятниця, 12 жовтня 2018 13:20 Автор online pharmacies canada

  http://canadianpharmaciesshippingsl.com/

 • Коментувати rekoloas П'ятниця, 12 жовтня 2018 13:08 Автор rekoloas

  Êóïèòü çàêëàäêè LSD â Àðìÿíñêîñïàðèâàåòñÿ
  Àìôåòàìèí î÷èñòèòü îò ïðèìåñåé
  Êóïèòü Ãèáëûé Îðñê
  Êàðàãàíäà
  Закладки гашиш в Джанкое
  Ïåâåê êóïèòü øèøêè
  GSM íà ñòîëå / Õàáðàõàáð
  Òþìåíü
  Ìóõîìîð — ïðàâèëüíîå íàïèñàíèå, óäàðåíèå, ðàçáîð ñëîâà
  Стаф в Каменск-уральском
  Òóëà
  Çëàòîóñò
  Êðèò
  Ñåâåðíûé îêðóã ãîðîäà Ìîñêâû
  Àíòèñïàñòè÷åñêèå ñðåäñòâà – Ñïèñîê ëåêàðñòâ è ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ
  Forum cherepovets
  Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé îêðóã ãîðîäà Ìîñêâû
  Òðàâà óñòþã
  Ìîñêâà Ïðåñíåíñêèé
  Ëåãàë ìàãàçèí
  Ìîñêâà Âåøíÿêè

 • Коментувати rekoloas П'ятниця, 12 жовтня 2018 08:48 Автор rekoloas

  Ìîñêâà Ãîëüÿíîâî
  Ýêñ íåõèëî íàðêîòèê êóïèòü
  Íåò âåí êóäà êîëîòü
  Ãàøèø ñâîèìè ðóêàìè
  Харьков экстази купить
  Öèêëîïåíòîëàò òîðãîâûå íàçâàíèÿ
  Ñåðîâ
  Çàêëàäêè êîêàèí â Èðêóòñê-45
  Àïòå÷êà èíäèâèäóàëüíàÿ àè 2 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
  Купить Спайс Прохладный
  Êóïèòü Øèøêè Êèðîâ
  Êðàñíîãâàðäåéñêîå (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)
  Êóïèòü Äóðü Êèðèëëîâ
  Çàðåãèñòðèðîâàòü ïî÷òó áåç íîìåðà òåëåôîíà
  Ïîòñäàì
  легальные порошки спб
  Òîáîëüñê
  Ëèìîæ
  Çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Òðåõãîðíûé-1
  ×òî ïðîèñõîäèò êîãäà êóðèøü ãàøèø
  Èâàíòååâêà

 • Коментувати rekoloas П'ятниця, 12 жовтня 2018 04:28 Автор rekoloas

  Áîð
  Êóðèòåëüíûé äåâàéñ ñâîèìè ðóêàìè
  ×òî ëó÷øå çàíèìàòüñÿ ïîä ýêñòàçè
  Àáàøà
  Мефедрон передозировка
  Ìîñêâà ÞÂÀÎ
  Ïî÷åìó íåëüçÿ óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü íà ãîëîäíûé æåëóäîê
  Ìîñêâà Ñèëèíî
  ×åì ïàõíåò ìåôåäðîí
  Купить закладки спайс россыпь в Пушкине
  Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Âèäíîì
  Ñåðîâ
  Ãàøèø â Êàçàíè
  Ïðîäóêöèÿ îëä ñïàéñ êàòàëîã
  Ñîëü ìèêñ ñïàéñ
  Купить Ляпка Завитинск
  Àðòåì
  Ìåòàí íèòðîìåòàí ìåòèëàìèí õëîðèä ìåòèëàììîíèÿ
  Ïðàìèðàöåòàì | CleverMindRu
  Êóïèòü Êîêàèí â Þðüåâöå
  Ìîñêâà Ïðåîáðàæåíñêîå

 • Коментувати mens nike shox turbo 21 white purple П'ятниця, 12 жовтня 2018 02:38 Автор mens nike shox turbo 21 white purple

  air jordan xxx1 russell westbrook mvp 2017 30 5 why notwhite and black retro 12 in men size jordan retro 12nike kobe ad red blackwomens nike air max cherry pink
  mens nike shox turbo 21 white purple http://www.cdgrusalkaruse.top/14/mens-nike-shox-turbo-21-white-purple

 • Коментувати nike lunar force 1 fuse leather red camo swoosh П'ятниця, 12 жовтня 2018 02:24 Автор nike lunar force 1 fuse leather red camo swoosh

  air jordan 6 cigar champagne bottle updated looknike free run 2 womens orange whitewomens nike shox current red purplenike free run 2 woven
  nike lunar force 1 fuse leather red camo swoosh

Прокоментувати:

Переконайтесь що ви заповнили усі поля, відмічені зірочкою (*). HTML код не допускається

Партнери